UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Щодо права сільських голів, після закінчення строку їх повноважень, на отримання середньої заробітної плати в період не більше 6 місяців

13:07

21.11.2015

Повноваження сільських, селищних, міських голів, порядок організації і гарантії їх діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами. Окремого спеціального закону, який визначає статус цих посадових осіб, вітчизняна система законодавства на сьогодні не містить, хоча відповідні законопроекти подавалися на розгляд Верховної Ради України. Натомість, частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачається, що на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, питання охорони трудових та інших прав сільських, селищних, міських голів регулюються статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (далі - Закон) аналогічно до охорони трудових та інших прав депутатів місцевих рад, обраних на виборні посади у раді, на яких вони працюють на постійній основі. Йдеться про посади голови обласної, районної, районної в місті ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної, районної, районної в місті ради, голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради.

Отже, сільському голові, відповідно до абзацу першого частини другої статті 33 Закону, після закінчення його повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за його згодою, на іншому підприємстві, в установі, організації. Дане положення Закону щодо збереження місця роботи (посади) було суттєво посилено Законом від 11.01.2007 № 575-V, яким частину першу статті 33 було доповнено новим абзацом, що уточняв і конкретизував задекларовані гарантії і на сьогодні в Законі чітко зазначено, що з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Вищевказані формулювання видаються достатньо однозначними для розуміння і застосування як зі сторони колишнього сільського голови, так і керівництва підприємства, установи, організації, на які він повертається після закінчення роботи на виборній посаді.

Разом із тим, статтею 33 Закону передбачено регулювання ситуації, коли надання попередньої або рівноцінної роботи (посади) неможливе. В такому разі, відповідно до абзацу другого частини другої даної статті, за колишнім сільським головою буде зберігатися на період працевлаштування, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на своїй попередній посаді, що виплачується за рахунок коштів сільського бюджету. Однак вже друге речення вказаного абзацу містить застереження, з якого випливає, що в разі, якщо колишній сільський голова має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою  годувальника, за вислугу років відповідно до закону, вищезгадана середня заробітна плата за ним не зберігається. Інші норми, які б деталізували або розвивали зазначені положення у Законі відсутні.

Зважаючи на зазначене та виходячи із загальновизнаних принципів правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності у діяльності органів місцевого самоврядування, сільська рада вправі самостійно визначитися із можливим переліком документів, необхідних для прийняття нею рішення щодо надання вищевказаних виплат, порядку їх здійснення і контролю за виконанням цього рішення. При цьому слід врахувати необхідність документального обґрунтування всіх можливих обставин, пов’язаних із такими виплатами, оскільки йдеться про витрати бюджетних коштів.

По-перше, цілком очевидно, що обидві вищезазначені гарантії - як збереження роботи, так і збереження середньомісячної заробітної плати можуть бути надані лише за умови волевиявлення колишнього сільського голови, його особистого звернення як до підприємства, організації, установи, так і до сільської ради. Це його право і в разі небажання повертатися на попередню до обрання роботу підприємство, установа, організація не матиме перед ним жодних зобов’язань щодо надання такої роботи.

По-друге, як випливає зі змісту статті 33 Закону, гарантія щодо збереження середньої заробітної плати надається сільською радою лише за умови неможливості реалізації гарантії щодо надання попередньої або рівноцінної роботи (посади) зі сторони підприємства, установи, організації. При цьому така неможливість має бути підтверджена офіційними документи підприємства, установи, організації, до яких звернувся колишній сільський голова з метою повернення на попередню роботу.

По-третє, слід зазначити, що шестимісячний строк, протягом якого гарантується збереження середньомісячної заробітної плати, визначається як період працевлаштування. Отже колишній голова при призначенні і отриманні виплат не повинен перебувати у трудових відносинах із жодним підприємством, установою, організацією. Тому у відповідному рішенні сільської ради може бути вказано на необхідність подання ним для отримання виплат копії трудової книжки, яка засвідчуватиме зазначені обставини. Також не виключається можливість звернення посадових осіб сільської ради до органів пенсійного фонду при підготовці рішення щодо збереження середньомісячної заробітної плати колишньому сільському голові або в ході здійснення відповідних виплат протягом шестимісячного періоду з метою отримання інформації про виникнення у нього права на пенсійне забезпечення або призначення того чи іншого виду пенсії.

Переліку підстав для припинення вищевказаних виплат колишньому сільському голові у статті 33 Закону не виокремлено, однак аналіз її змісту дає можливість віднести до них факт його працевлаштування, виникнення права на пенсійне забезпечення або призначення пенсійних виплат під час шестимісячного періоду збереження середньомісячної заробітної плати і, власне, закінчення даного періоду. Окремі фахівці відносять до згаданих підстав також реєстрацію звільненої особи у центрі зайнятості як такої, що шукає роботу. Однак подібна точка зору видається помилковою.

Так, відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку. А пункт другий Розділу IV. «Відкладення та скорочення допомоги по безробіттю» Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 15.06.2015 № 613, прямо вказує, що виплата допомоги по безробіттю відкладається на шість місяців, протягом яких безробітному відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» виплачується з відповідного місцевого бюджету середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді. Таким чином, реєстрація колишнього сільського голови у центрі зайнятості у гарантований статтею 33 Закону шестимісячний період виплат середньомісячної заробітної плати матиме наслідком лише відкладення належних для нього виплат, пов’язаних із безробіттям, до закінчення вищезгаданого періоду.

Звертаємо увагу, що проблематика застосування положень статті 33 Закону досить поширена у практичній діяльності місцевих рад і набуває особливої актуальності у періоди після виборів. З цього приводу можна знайти різноманітні інформаційно-консультативні матеріали в мережі Інтернет, на сайтах місцевих рад, Всеукраїнської асоціації кадровиків, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України тощо. Доречно було б ознайомитися також із матеріалами відповідних судових справ, відображених у Єдиному державному реєстрі судових рішень України, інформаційно-аналітичними матеріалами адміністративних судів щодо вивчення та узагальнення практики розгляду спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби тощо.

 

 

13:07

21.11.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0