UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Рекомендації щодо порядку передачі уповноваженим органам з питань реєстрації відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих (легалізованих) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад

01:10

09.11.2013

 

22 березня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про громадські об’єднання”, № 7262-1.

Цей Закон  вводиться в дію з 1 січня 2013 року.

Відповідно до закону, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Документом, зокрема, передбачено:

- надання юридичним особам права об´єднуватися для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів;

- надання громадським організаціям права діяти на всій території України;

- спрощення державної реєстрації громадських об´єднань;

- приведення положень щодо контролю за діяльністю громадських об’єднань до європейських стандартів;

- спрощення ведення громадською організацією господарської діяльності для реалізації статутних завдань.

Документом також встановлюється, що реєстрація громадських об´єднань здійснюється безоплатно, а плата справляється за внесення змін до статуту, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію чи статуту громадського об´єднання. Обмежено підстави відмови в реєстрації громадських об´єднань та скорочено термін їх реєстрації до семи робочих днів; громадські організації і громадські спілки можуть здійснювати діяльність як юридичні особи приватного права, так і без статусу юридичної особи.

Відповідно до закону, громадські об´єднання зі статусом юридичної особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність не лише через створені ними підприємства і товариства, а й безпосередньо, якщо така діяльність відповідає меті громадського об´єднання та сприяє її досягненню.

Документом визначено також право громадських об´єднань на участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об´єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 

Рекомендації щодо порядку передачі уповноваженим органам з питань реєстрації відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих (легалізованих) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад

 

 

1. Відомості щодо громадських організацій, зареєстрованих (легалізованих) відповідними виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі – виконавчі органи) на день набрання чинності Законом України «Про громадські об’єднання», та щодо реєстраційних дій, які вчинятимуться відповідними виконавчими органами до дня введення зазначеного Закону в дію, передаються виконавчими органами районним, районним у містах, міським (міст обласного значення, міськрайонних, міжрайонним управлінням юстиції (далі – управління юстиції) до 01 січня 2013 року.

2. Працівникам виконавчих органів, відповідальним за здійснення функцій легалізації об’єднань громадян, рекомендується заповнювати відомості щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських організацій та спілок громадських організацій (далі – громадська організація (спілка)) з матеріалів реєстраційних справ громадських організацій (спілок) (у разі їх наявності), паперових реєстрів об’єднань громадян (у разі їх наявності), книг обліку (у разі їх наявності), або з рішень виконавчого органу щодо реєстрації (легалізації) громадської організації (спілки) або з додатків до цих рішень чи документів, що стали підставою для прийняття виконавчим органом рішення про реєстрацію (легалізацію), у формі Заяви про внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про громадські організації (спілки) (далі – Заява) за зразком, відповідно до додатку 1.

Відомості до Заяви вносяться станом на день її заповнення. Підпис особи, яка заповнила Заяву, засвідчується печаткою виконавчого органу.

Відомості до Заяви вносяться лише щодо громадських організацій (спілок), зареєстрованих (легалізованих) відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян».

3. Відомості щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських організацій (спілок), які передаються виконавчими органами, приймаються управліннями юстиції за місцезнаходженням громадських організацій (спілок).

 

4. Заява передається уповноваженими особами виконавчого органу уповноваженим працівникам управління юстиції нарочно на паперових носіях та на електронних носіях (CD) у форматі Microsoft Office Word із супровідним листом за підписом керівника виконавчого органу.

 

5. Виконавчі органи передають реєстраційні справи громадських організацій (спілок) відповідно до акту прийому-передачі за зразком, згідно з додатком 2, разом із заповненими Заявами та описом реєстраційної справи за зразком, згідно з додатком 3.

У акті прийому-передачі зазначаються такі відомості: найменування громадської організації (спілки), кількість томів реєстраційної справи із зазначенням кількості сторінок у кожному томі. Акт прийому-передачі складається у двох примірниках, кожен із яких прошивається працівником виконавчого органу, відповідальним за здійснення функцій легалізації об’єднань громадян та підписується уповноваженою особою виконавчого органу.

 

6. Уповноважена особа управління юстиції після перевірки документів, передбачених пунктом 5 цих Рекомендацій, підписує два примірника акту прийому-передачі, один із яких зберігається в управлінні юстиції, інший  повертається на зберігання до виконавчого органу.

 

7. Управління юстиції, у разі виявлення у процесі прийому-передачі реєстраційних справ громадських організацій (спілок), які створені відповідно до інших нормативно-правових актів і на яких не поширюється дія Закону України «Про об’єднання громадян», відмовляє у прийомі документів такої громадської організації (спілки), про що робиться відмітка в акті прийому-передачі.

У випадках прийняття управліннями юстиції реєстраційних справ громадських організацій (спілок), які створені відповідно до інших нормативно-правових актів і на яких не поширюється дія Закону України «Про об’єднання громадян», такі справи, після їх виявлення, підлягають поверненню відповідним виконавчим органам, про що складається акт прийому-передачі.

 

8. У разі наявності розбіжностей між відомостями, переданими виконавчими органами, та відомостями, наданими громадськими організаціями (спілками) відповідно до пункту 11 розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про громадські об’єднання», управління юстиції бере до уваги відомості, надані виконавчими органами.

 

9. Відомості щодо реєстраційних дій, які вчинятимуться відповідними виконавчими органами до дня введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання», передаються управлінням юстиції за місцезнаходженням громадських  організацій  (спілок),  протягом наступного робочого дня з дня

прийняття рішення про реєстрацію (легалізацію) у формі Заяви з додаванням копії рішення виконавчого органу та документів громадської організації (спілки), які стали підставою для прийняття рішення.

Додаток 1 до Рекомендацій щодо порядку

передачі уповноваженим органам з питань реєстрації

відомостей щодо громадських організацій,

зареєстрованих (легалізованих)

 виконавчими органами сільських, селищних, міських рад

 

Заява про внесення до Реєстру громадських об’єднань

відомостей про громадські організації (спілки)

01:10

09.11.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0