UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Що таке сільський розвиток і чому це важливо для суспільства, сільського господарства і села

14:39

02.12.2016

У 2006р. ФАО зробила офіційне роз’яснення, що світ розуміє під концепцією сільського розвитку. Перехід до політики сільського розвитку - це відповідь на зростаючий зовнішній тиск на сільські громади, який чинить глобалізація і конкуренція за природні ресурси як всередині країни, так і ззовні. Зазначається, що фермери, особливо малі сімейні господарства, підприємці на сільських територіях і сільські мешканці повинні застосовувати нові стратегії, які базуються на мобілізації і взаємопоєднанні різних сфер сільського життя. Сільське господарство, навколишнє середовище, вода, відновлювана енергія, ручна праця, послуги сільської гостинності (сільський туризм), культурна спадщина, органічне сільське господарство, місцеві продукти, прямий продаж з ферми повинні бути поєднанні у відповідності до формування нової, характерної для певної території, виробничої системи. Таке поєднання сільського господарства з іншими видами діяльності на селі сприяє:

 • включеності сільського населення у виробництво і підприємницьку діяльність на сільських територіях і рівноправ’ю у розподілі доходів від використання місцевих природних і виробничих ресурсів;
 • забезпеченню розвитку села на основі створення умов для участі місцевих селян у формулюванні та реалізації програм локального розвитку;
 • господарюванню на сільських територіях у відповідності з принципами сталого розвитку: збереження місцевих людських ресурсів, традиційних знань, ґрунтів, водних ресурсів, біорізноманіття, соціальних мереж, якісного життєвого середовища тощо.

Особлива роль у досягненні цілей сільського розвитку відводиться сімейним селянським і фермерським господарствам. Такі господарства нерозривно пов'язані з внутрішньою і світовою продовольчою безпекою; вони зберігають традиційні продукти харчування, сприяючи збалансованому харчуванню і збереженню агробіорізноманіття і природних ресурсів. Сімейне фермерство створює реальні можливості для зміцнення місцевої економіки, особливо у поєднанні з конкретними заходами, спрямованими на соціальний захист та добробут сільських спільнот.

Що таке мережева структура і особливості її функціонування

Мережева структура – форма організації колективних зусиль, заснована на добровільній взаємодії її учасників на основі об’єднання їх інтересів, ресурсів, компетенцій та потенційних можливостей.
Мережа об’єднує незалежних, самостійних суб’єктів для досягнення конкретних власних інтересів через реалізацію спільної для всіх місії (як правило – вплив на формування сприятливого середовища, яке дасть можливість кожному досягти свого не дублюючи і не підміняючи діяльність один одного). Сама вона є відкритою і має гнучку конфігурацію, яку можна змінювати.
Особливостями функціонування мережевої структури є:

 • усвідомлення того, що загальна довгострокова мета може бути досягнута кожним окремим її учасником найбільшою мірою в межах мережевої взаємодії;
 • добровільний характер зв’язків між учасниками мережі;
 • відповідальність партнерів за досягнення кінцевої цілі, що зобов’язує їх, при їхній повній самостійності, постійно взаємодіяти один з одним;
 • наявність багатьох лідерів, кожен з яких доповнює один одного своїми знаннями і компетенцією, що забезпечує стійкість та еластичність мережі;
 • множинний характер взаємодій, де кожний учасник мережі може безпосередньо встановлювати контакти з іншими учасниками.

Ініціаторами створення в Україні Мережі сільського розвитку виступили провідні всеукраїнські громадські об’єднання, які працюються на село, сільське населення та на утвердження фермерської моделі господарювання в Україні. Засновниками Громадської Спілки «Українська мережа сільського розвитку» є:

 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фермерів та приватних землевласників України»;
 • Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих
  служб України»;
 • Всеукраїнська громадська організація «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в
  Україні»;
 • Всеукраїнська громадська організація «Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
  України»;
 • Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація сільських і
  селищних рад»;
 • Громадська організація «Платформа знань – аграрний розвиток і сільські інновації».

Для чого потрібна мережа сільського розвитку в Україні

Мережа Сільського Розвитку - це платформа для взаємного навчання та обміну знаннями і досвідом між організаціями і установами, які беруть участь у розробці та реалізації політики сільського розвитку, програм і проектів та прагнуть постійно підвищувати якість, ефективність, продуктивність і вплив наявних ресурсів для підтримки сільського господарства і села в інтересах усіх громадян та сталого розвитку сільських територій по всій країні. Мережа нарощує людський і соціальний капітал у реалізації цієї мети, поєднуючи різні компетенції, професійні навички, кваліфікацію та зв’язки.

Мережа сільського розвитку має спільне бачення сільської місцевості України, у розвиток якої хотіла б зробити свій внесок. Воно виглядає наступним чином: мальовничі сільські території, що пропонують широкий спектр зайнятості та можливостей для отримання доходів, поліпшення якості життя для своїх громадян і сталого використання та охорони родючих українських земель, природних ресурсів країни, традиційних сільських родин.

Мережа спрямовує свої зусилля на створення нової ідеологічної платформи розвитку вітчизняного сільського господарства і села як державної політики і національного пріоритету не на словах, а в реальних діях. Спільними зусиллями вона буде пропонувати конкретні дії, заходи і демонструватиме практичні приклади як цього досягти, використовуючи позитивний досвід, накопичений на місцях: у селах, фермерських господарствах і громадах тощо, а також у різних країнах світу.

Об’єднаними зусиллями її членів мережа створюватиме суспільну інформаційно-аналітичну платформу, яка якнайповніше відображала б інтереси сільських жителів, узагальнювала їх і доносила на верхні щаблі влади, а також сприяла б реалізації їх інтересів при виробленні та здійсненні соціально-економічної політики держави.

Завдання Мережі на початковому етапі:

 • адвокаційна діяльність на основі аналізу проектів нормативно-правових актів, розпоряджень і рішень на предмет відповідності їх інтересам селян і села, підготовка висновків і пропозицій щодо врахування цих інтересів; відстоювання необхідності підтримки сільського розвитку як загальнонаціонального пріоритету та однієї з основних цілей державної політики;
 • збір, узагальнення і популяризація даних про успішні практики на локальному рівні, які діють у різних місцевостях України і сприяють досягненню цілей сільського розвитку (економічних, соціальних, екологічних), розроблення рекомендацій щодо підтримки і поширення цих практик.
 • підготовка законодавчих ініціатив, проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм сільського розвитку;
 • поширення знань про сільський розвиток як серед представників органів влади та місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, у підприємницькому середовищі, так і серед широких верств населення – міського і сільського – з метою залучення їх до дій і заходів з розвитку сільської економіки та сільської місцевості.

Із набуттям досвіду діяльності, розширенням Мережі, її завдання уточнюватимуться, але основною метою залишатиметься сприяння становленню і здійсненню в Україні дієвої політики сільського розвитку, формуванню ефективних програм і проектів розвитку у сільській місцевості для сільських мешканців.

Джерело:

УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
UKRAINIAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK

tel. +38 (068) 271-34-68, +38 (050) 385-38-80, +38 (044) 254-39-66,
e-mail: olena.borodina@gmail.com, network@urdn.org,
web: www.urdn.org

14:39

02.12.2016

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0