UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Обговорюємо Закон “Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

08:09

08.11.2013

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 (щодо уточнення порядку здійснення окремих повноважень)”                                       

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських  рад

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських  рад

     1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, міської ради вирішуються такі питання:

     1) затвердження регламенту ради;

     2) утворення  і  ліквідація  постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

     3)  утворення  виконавчого  комітету  ради,  визначення  його чисельності,  затвердження  персонального складу; внесення змін до складу  виконавчого  комітету та його розпуск;

     4)  обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку,  передбаченому  цим  Законом; 

     5)   затвердження   за   пропозицією  сільського,  селищного, міського  голови  структури  виконавчих  органів  ради,  загальної чисельності  апарату  ради  та її виконавчих органів відповідно до типових  штатів,  затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на  їх  утримання; 

     6) утворення  за  поданням  сільського,  селищного,  міського голови інших виконавчих органів ради;

     7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його  виконання  з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності"; 

     8) заснування засобів масової  інформації  відповідної  ради, призначення і звільнення їх керівників;

     9) заслуховування  звіту  сільського,   селищного,   міського голови  про  діяльність  виконавчих  органів  ради,  у  тому числі щорічного  звіту  про  здійснення  державної регуляторної політики виконавчими  органами  відповідної  ради;

     10) прийняття рішення  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові;

     11) заслуховування  звітів  постійних   комісій,   керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

     12) заслуховування  повідомлень  депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

     13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

     14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

     15) скасування  актів  виконавчих  органів   ради,   які   не відповідають   Конституції   чи   законам   України,  іншим  актам законодавства,  рішенням відповідної ради,  прийнятим у  межах  її повноважень;

     16) прийняття   рішення    щодо    дострокового    припинення повноважень  сільського,  селищного,  міського  голови у випадках, передбачених цим Законом;

     17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

     18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

     19) прийняття   відповідно   до   законодавства  рішень  щодо організації проведення референдумів та виборів  органів  державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

     20) прийняття  рішень  про  наділення органів самоорганізації населення  окремими  власними  повноваженнями  органів   місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

     21) прийняття  рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій,  інших форм добровільних  об'єднань  органів  місцевого самоврядування та про вихід з них;

     22) затвердження    програм     соціально-економічного     та культурного  розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

     23) затвердження  місцевого бюджету,  внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

     24)  встановлення  місцевих  податків  і зборів відповідно до Податкового  кодексу  України; 

     25)  утворення  цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 

     26)  прийняття  рішень  щодо  здійснення місцевих запозичень;

     27)  прийняття  рішень  щодо  передачі  коштів з відповідного місцевого бюджету;

     28) прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного законодавства  пільг  по  місцевих  податках  і  зборах,  а  також земельному  податку; 

     29) встановлення для підприємств,  установ та організацій, що належать   до  комунальної  власності  відповідних  територіальних громад,  розміру частки  прибутку,  яка  підлягає  зарахуванню  до місцевого бюджету;

     30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального майна;  затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності,  які не  підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   про придбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у  концесію  об'єктів  права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та  організацій  комунальної  власності відповідної територіальної громади.

     Реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, створених   колишніми   сільськогосподарськими   колективними   та державними    господарствами,    допускається   лише   за   згодою територіальної  громади (загальних зборів) села, селища, міста або на  підставі результатів місцевого референдуму;

     31) прийняття  рішень  про  передачу  іншим  органам  окремих повноважень  щодо  управління майном,  яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади,  визначення меж  цих повноважень та умов їх здійснення;

 

     32) створення  у  разі  необхідності  органів  і  служб   для забезпечення  здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних   проектів   або   спільного   фінансування   (утримання) комунальних   підприємств,   установ  та  організацій,  визначення повноважень цих органів (служб);

     33) вирішення   відповідно   до   законодавства   питань  про створення   підприємствами    комунальної    власності    спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

     34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;

     35)  затвердження  ставок  земельного  податку  відповідно до Податкового  кодексу  України; 

     36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;

     37) прийняття рішень про  організацію  територій  і  об'єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення та інших територій, що  підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій   до відповідних  державних  органів щодо оголошення природних та інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,   пам'ятками   природи,   історії   або   культури,  які охороняються законом;

     38) надання  відповідно  до законодавства згоди на розміщення на  території  села,  селища,  міста  нових об'єктів, у тому числі місць  чи  об'єктів  для  розміщення  відходів, сфера екологічного впливу  діяльності  яких  згідно  з  діючими  нормативами  включає відповідну  територію; 

     39-1)  створення  відповідно  до  закону  за  рахунок  коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги,   призначення   і  звільнення  керівників  цих  установ, залучення в установленому законом порядку  фізичних  чи  юридичних осіб  приватного  права  до надання безоплатної первинної правової допомоги; 

     40)   заслуховування   інформації  прокурорів  та  керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

     41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

     42) затвердження    в    установленому    порядку    місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

     43) затвердження договорів,  укладених  сільським,  селищним, міським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до її виключної компетенції;

     44) встановлення  відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного  пункту,  забезпечення  в  ньому чистоти   і   порядку,  торгівлі  на  ринках,  додержання  тиші  в громадських місцях,  за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

     45) прийняття у межах,  визначених законом,  рішень з  питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

     45-1)   визначення  територій,  на  яких  можуть  проводитися потенційно  небезпечні  заходи  в  умовах  присутності  цивільного населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння   і  військової  техніки;      

     46) прийняття  рішень,  пов'язаних  із створенням спеціальних вільних та інших зон,  змінами в  статусі  цих  зон,  внесення  до відповідних  органів  пропозицій  з  цих питань;  надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

     47) прийняття рішення про дострокове  припинення  повноважень органів   територіальної  самоорганізації  населення  у  випадках, передбачених цим Законом;

     48) затвердження статуту територіальної громади;

     49) затвердження відповідно до закону  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

     50)  прийняття  рішень  щодо виконання положень статей 7, 11, 12,  20,  24 Закону України "Про засади державної мовної політики";

     51) надання   згоди  на  передачу  об'єктів  з  державної   у комунальну  власність  та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної  власності; 

     52)   створення   відповідно   до  законодавства  комунальної аварійно-рятувальної  служби; 

     53)   затвердження   відповідно   до   закону  Положення  про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису  посвідчення помічника-консультанта  депутата  ради. 

     54)  вирішення  питань  у  сфері  поводження  з  небезпечними відходами  відповідно  до законодавства;

     55) визначення  на  конкурсних  засадах  юридичних осіб,  які здійснюють  у  межах  певної  території  збирання  та  перевезення побутових  відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

     56)  затвердження  порядку  переміщення на штрафні майданчики транспортних  засобів,  припаркованих  не  у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

     Відсутній

 

 

 

     2. Виключно на  пленарних  засіданнях  міських  рад  (міст  з районним поділом),  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

     1) визначення   обсягу  і  меж  повноважень,  які  здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;

     2) встановлення   нормативів   централізації    коштів    від земельного податку   на  спеціальних  бюджетних  рахунках  районів міста.

     1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, міської ради вирішуються такі питання:

     1) затвердження регламенту ради;

     2) утворення  і  ліквідація  постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

     3)  утворення  виконавчого  комітету  ради,  визначення  його чисельності,  затвердження  персонального складу; внесення змін до складу  виконавчого  комітету та його розпуск;

     4)  обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку,  передбаченому  цим  Законом; 

     5)   затвердження   за   пропозицією  сільського,  селищного, міського  голови  структури  виконавчих  органів  ради,  загальної чисельності  апарату  ради  та її виконавчих органів відповідно до типових  штатів,  затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на  їх  утримання; 

     6) утворення  за  поданням  сільського,  селищного,  міського голови інших виконавчих органів ради;

     7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його  виконання  з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності"; 

     8) заснування засобів масової  інформації  відповідної  ради, призначення і звільнення їх керівників;

     9) заслуховування  звіту  сільського,   селищного,   міського голови  про  діяльність  виконавчих  органів  ради,  у  тому числі щорічного  звіту  про  здійснення  державної регуляторної політики виконавчими  органами  відповідної  ради;

     10) прийняття рішення  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові;

     11) заслуховування  звітів  постійних   комісій,   керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

     12) заслуховування  повідомлень  депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

     13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

     14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

     15) скасування  актів  виконавчих  органів   ради,   які   не відповідають   Конституції   чи   законам   України,  іншим  актам законодавства,  рішенням відповідної ради,  прийнятим у  межах  її повноважень;

     16) прийняття   рішення    щодо    дострокового    припинення повноважень  сільського,  селищного,  міського  голови у випадках, передбачених цим Законом;

     17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

     18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

     19) прийняття   відповідно   до   законодавства  рішень  щодо організації проведення референдумів та виборів  органів  державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

     20) прийняття  рішень  про  наділення органів самоорганізації населення  окремими  власними  повноваженнями  органів   місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

     21) прийняття  рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій,  інших форм добровільних  об'єднань  органів  місцевого самоврядування та про вихід з них;

     22) затвердження    програм     соціально-економічного     та культурного  розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

     23) затвердження  місцевого бюджету,  внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

     24)  встановлення  місцевих  податків  і зборів відповідно до Податкового  кодексу  України; 

     25)  утворення  цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 

     26)  прийняття  рішень  щодо  здійснення місцевих запозичень;

     27)  прийняття  рішень  щодо  передачі  коштів з відповідного місцевого бюджету;

     28) прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного законодавства  пільг  по  місцевих  податках  і  зборах,  а  також земельному  податку; 

     29) встановлення для підприємств,  установ та організацій, що належать   до  комунальної  власності  відповідних  територіальних громад,  розміру частки  прибутку,  яка  підлягає  зарахуванню  до місцевого бюджету;

     30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального майна;  затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності,  які не  підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   про придбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у  концесію  об'єктів  права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та  організацій  комунальної  власності відповідної територіальної громади.

     Реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, створених   колишніми   сільськогосподарськими   колективними   та державними    господарствами,    допускається   лише   за   згодою територіальної  громади (загальних зборів) села, селища, міста або на  підставі результатів місцевого референдуму;

         31) прийняття  рішень  про  передачу  іншим  органам  окремих повноважень  щодо  управління майном,  яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади,  визначення умов та порядку здійснення цих повноважень, а також встановлення порядку контролю за їх здісненням;

      32) створення  у  разі  необхідності  органів  і  служб   для забезпечення  здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних   проектів   або   спільного   фінансування   (утримання) комунальних   підприємств,   установ  та  організацій,  визначення повноважень цих органів (служб);

     33) вирішення   відповідно   до   законодавства   питань  про створення   підприємствами    комунальної    власності    спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

     34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;

     35)  затвердження  ставок  земельного  податку  відповідно до Податкового  кодексу  України; 

     36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;

     37) прийняття рішень про  організацію  територій  і  об'єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення та інших територій, що  підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій   до відповідних  державних  органів щодо оголошення природних та інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,   пам'ятками   природи,   історії   або   культури,  які охороняються законом;

     38) надання  відповідно  до законодавства згоди на розміщення на  території  села,  селища,  міста  нових об'єктів, у тому числі місць  чи  об'єктів  для  розміщення  відходів, сфера екологічного впливу  діяльності  яких  згідно  з  діючими  нормативами  включає відповідну  територію; 

     39-1)  створення  відповідно  до  закону  за  рахунок  коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги,   призначення   і  звільнення  керівників  цих  установ, залучення в установленому законом порядку  фізичних  чи  юридичних осіб  приватного  права  до надання безоплатної первинної правової допомоги; 

     40)   заслуховування   інформації  прокурорів  та  керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

     41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

     42) затвердження    в    установленому    порядку    місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

     43) затвердження договорів,  укладених  сільським,  селищним, міським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до її виключної компетенції;

     44) встановлення  відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного  пункту,  забезпечення  в  ньому чистоти   і   порядку,  торгівлі  на  ринках,  додержання  тиші  в громадських місцях,  за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

     45) прийняття у межах,  визначених законом,  рішень з  питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

     45-1)   визначення  територій,  на  яких  можуть  проводитися потенційно  небезпечні  заходи  в  умовах  присутності  цивільного населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння   і  військової  техніки;       

     46) прийняття  рішень,  пов'язаних  із створенням спеціальних вільних та інших зон,  змінами в  статусі  цих  зон,  внесення  до відповідних  органів  пропозицій  з  цих питань;  надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

     47) прийняття рішення про дострокове  припинення  повноважень органів   територіальної  самоорганізації  населення  у  випадках, передбачених цим Законом;

     48) затвердження статуту територіальної громади;

     49) затвердження відповідно до закону  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

     50)  прийняття  рішень  щодо виконання положень статей 7, 11, 12,  20,  24 Закону України "Про засади державної мовної політики";

     51) надання   згоди  на  передачу  об'єктів  з  державної   у комунальну  власність  та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної  власності; 

     52)   створення   відповідно   до  законодавства  комунальної аварійно-рятувальної  служби; 

     53)   затвердження   відповідно   до   закону  Положення  про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису  посвідчення помічника-консультанта  депутата  ради. 

     54)  вирішення  питань  у  сфері  поводження  з  небезпечними відходами  відповідно  до законодавства;

     55) визначення  на  конкурсних  засадах  юридичних осіб,  які здійснюють  у  межах  певної  території  збирання  та  перевезення побутових  відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

     56)  затвердження  порядку  переміщення на штрафні майданчики транспортних  засобів,  припаркованих  не  у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів;

      57) погоджує  питання  щодо  створення,  перепрофілювання  або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на відповідній території.

     2. Виключно на  пленарних  засіданнях  міських  рад  (міст  з районним поділом),  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

     1) визначення   обсягу  і  меж  повноважень,  які  здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;

     2) встановлення   нормативів   централізації    коштів    від земельного податку   на  спеціальних  бюджетних  рахунках  районів міста.

Стаття 42.  Повноваження  сільського,   селищного,   міського   голови

Стаття 42.  Повноваження  сільського,   селищного,   міського   голови

     1.   Повноваження   сільського,  селищного,  міського  голови починаються  з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної,  міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

     2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням  його  повноважень  або його  смерті,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського,  селищного,  міського  голови здійснює секретар відповідної сільської,  селищної,  міської ради. Секретар сільської,  селищної,  міської  ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень сільського,  селищного,  міського голови і до  моменту початку   повноважень   сільського,  селищного,  міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії відповідної сільської,  селищної,  міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

     3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути  припинені  достроково  у  випадках,  передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як  на  п'ятнадцятий  день  після  звільнення  з посади або смерті сільського,  селищного,  міського  голови  особа,  яка  на цей час відповідно  до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського   голови,   звертається   до  Верховної  Ради  України  з клопотанням  щодо  призначення  позачергових  виборів  сільського, селищного, міського голови.

     4. Сільський, селищний, міський голова:

     1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  відповідній території,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

     2) організує  в  межах,  визначених   цим   Законом,   роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

     3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

     4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

     5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад  виконавчого комітету відповідної ради;

     6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом  Міністрів  України; 

     7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;

     8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

     9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;

     10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності відповідних  територіальних  громад,  крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів; 

     11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

     11-1)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  утворення спеціалізованої  установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

     11-2)  вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

     12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

     13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

     14) представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

     15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;

     16) укладає від імені  територіальної  громади,  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження відповідної ради;

     17) веде особистий прийом громадян;

     18) забезпечує    на    відповідній    території   додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

     18-1)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб, встановлені  Законом  України  "Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності";

     19) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені цим та  іншими  законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

     20) видає розпорядження у межах своїх повноважень; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сільський,   селищний,  міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

     6. При здійсненні наданих  повноважень  сільський,  селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади.  Сільський,  селищний,  міський голова щорічно  звітує  відповідно  сільській, селищній, міській раді про здійснення  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

     7. Сільський,  селищний,  міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів відповідної ради  сільський,  селищний,  міський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

1.   Повноваження   сільського,  селищного,  міського  голови починаються  з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної,  міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

     2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням  його  повноважень  або його  смерті,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського,  селищного,  міського  голови здійснює секретар відповідної сільської,  селищної,  міської ради. Секретар сільської,  селищної,  міської  ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень сільського,  селищного,  міського голови і до  моменту початку   повноважень   сільського,  селищного,  міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії відповідної сільської,  селищної,  міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

     3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути  припинені  достроково  у  випадках,  передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як  на  п'ятнадцятий  день  після  звільнення  з посади або смерті сільського,  селищного,  міського  голови  особа,  яка  на цей час відповідно  до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського   голови,   звертається   до  Верховної  Ради  України  з клопотанням  щодо  призначення  позачергових  виборів  сільського, селищного, міського голови.

     4. Сільський, селищний, міський голова:

     1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  відповідній території,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

     2) організує  в  межах,  визначених   цим   Законом,   роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

     3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

     4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

     5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад  виконавчого комітету відповідної ради;

     6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом  Міністрів  України; 

     7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;

     8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

     9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;

     10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності відповідних  територіальних  громад,  крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів; 

     11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

     11-1)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  утворення спеціалізованої  установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

     11-2)  вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

     12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

     13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

     14) представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

     15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;

     16) укладає від імені  територіальної  громади,  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження відповідної ради;

     17) веде особистий прийом громадян;

     18) забезпечує    на    відповідній    території   додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

     18-1)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб, встановлені  Законом  України  "Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності";

     19) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені цим та  іншими  законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

     20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

     21) створює  тимчасові або постійно діючі комісії із залученням спеціалістів (представників) територіальних  органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій для вирішення  питань соціально-економічного     та культурного  розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних одиниць, а також для реалізації функцій, делегованих органу місцевого самоврядування, та з інших питань місцевого самоврядування. Спеціалісти (представники) територіальних  органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ включаються до складу комісії за згодою керівників територіальних  органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ на письмове звернення сільського,  селищного,  міського  голови.

     5. Сільський,   селищний,  міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

     6. При здійсненні наданих  повноважень  сільський,  селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади.  Сільський,  селищний,  міський голова щорічно  звітує  відповідно  сільській, селищній, міській раді про здійснення  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

     7. Сільський,  селищний,  міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів відповідної ради  сільський,  селищний,  міський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 67.  Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із  здійсненням органами місцевого самоврядування                  повноважень органів виконавчої влади та                  виконанням рішень органів державної влади

Стаття 67.  Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із  здійсненням органами місцевого самоврядування                  повноважень органів виконавчої влади та                  виконанням рішень органів державної влади

     1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування  наданих  законом  повноважень  органів  виконавчої влади  у  повному  обсязі  за  рахунок закріплення за відповідними місцевими  бюджетами джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного   бюджету,   а   також   передання   органам  місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.

     2. Рішення   органів   державної  влади,  які  призводять  до додаткових видатків органів місцевого самоврядування,  обов'язково супроводжуються   передачею  їм  необхідних  фінансових  ресурсів. Вказані рішення виконуються органами  місцевого  самоврядування  в межах переданих їм фінансових ресурсів.  Витрати органів місцевого самоврядування,  що виникли  внаслідок  рішень  органів  державної влади   і   попередньо  не  забезпечені  відповідними  фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

 

     1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування  наданих  законом  повноважень  органів  виконавчої влади  у  повному  обсязі  за  рахунок закріплення за відповідними місцевими  бюджетами джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного   бюджету,   а   також   передання   органам  місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.

     2. Рішення   органів   державної  влади,  які  призводять  до додаткових видатків органів місцевого самоврядування,  обов'язково супроводжуються   передачею  їм  необхідних  фінансових  ресурсів. Вказані рішення виконуються органами  місцевого  самоврядування  в межах переданих їм фінансових ресурсів.  Витрати органів місцевого самоврядування,  що виникли  внаслідок  рішень  органів  державної влади   і   попередньо  не  забезпечені  відповідними  фінансовими ресурсами, компенсуються державою. У разі відсутності фінансування (недофінансування)  державою заходів, пов’язаних із виконанням рішень органів державної влади, органи місцевого самоврядування протягом місяця приймають рішення про припинення виконання таких рішень органів державної влади та повідомляють про це відповідні державні адміністрації.

Стаття 76.  Відповідальність  органів   та   посадових   осіб місцевого самоврядування перед державою

     Стаття 76.  Відповідальність  органів   та   посадових   осіб місцевого самоврядування перед державою

     1. Органи  та  посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення  ними  Конституції  або  законів України.

     2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

 

     1. Органи  та  посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення  ними  Конституції  або  законів України.

     2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади лише в межах переданих їм державою фінансових ресурсів для реалізації таких повноважень.

 

08:09

08.11.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0