UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Положення про регіональне вiддiлення

13:32

05.12.2013

 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональне
відділення Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад

 

I. Загальні положення.

1. Регіональне відділення (далі – Регіональне відділення) Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (далі – Асоціація) є структурним підрозділом Асоціації, утвореним згідно із статутом Асоціації з метою реалізації її повноважень на території відповідної адміністративно - територіальної одиниці.

2. Регіональне відділення Асоціації у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства, статутом Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад і цим Положенням.

3. Регіональне відділення з метою забезпечення виконання завдань, що належать до його компетенції, взаємодіє з районними відділеннями Асоціації, громадськими організаціями і місцевими органами виконавчої влади відповідного регіону.

4. Регіональне відділення підзвітне Асоціації та її Виконавчій дирекції з питань, що стосуються статутної діяльності Асоціації.

5. Діяльність Регіонального відділення здійснюється на громадських засадах. За рішенням Правління Асоціації у регіональному відділенні може бути утворено виконавчий апарат, а у разі створення необхідних фінансових та матеріально-технічних умов – Правлінням Асоціації може надаватися право на утворення юридичної особи.

6. Регіональне відділення Асоціації має місцевий статус, своє найменування та юридичну адресу.

 

  

II. Основні завдання.

7. Основними завданнями регіонального відділення Асоціації є:

 

- розв’язання місцевих проблем як безпосередньо, так і через Асоціацію;
- забезпечення взаємодії Асоціації з районними відділеннями і місцевими  радами – членами Асоціації;

- проведення консультацій з місцевими органами виконавчої влади з питань фінансово – бюджетної політики та розроблення і реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону;

- здійснення аналізу проблем розвитку регіону і діяльності органів місцевого самоврядування, розроблення і внесення пропозицій Асоціації щодо необхідності вирішення питань, що мають загальнодержавне значення;
- координація діяльності районних відділень Асоціації з виконання статутних завдань Асоціації.

 

8. Регіональне відділення Асоціації виконує інші завдання відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» і Статуту Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

 

III. Порядок утворення регіонального 
відділення Асоціації
.

9. Регіональне відділення Асоціації утворюється в Автономній Республіці Крим та кожній області з метою об'єднання сільських та селищних рад – членів Асоціації, які знаходяться на території відповідно Автономної Республіки Крим, областей. Діяльність регіонального відділення в Автономній Республіці Крим поширюється на територію м. Севастополя.

 

10. Регіональне відділення Асоціації є одним та єдиними представником Асоціації у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

 

11. Рішення про утворення регіонального відділення Асоціації приймається Правлінням Асоціації на підставі рішення, прийнятого на Установчих Зборах представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону.

 

12. Рішення Установчих Зборів представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону про утворення регіонального відділення та його Ради з пропозицією щодо затвердження на посаду голови цього відділення відповідної кандидатури надсилається Асоціації. Рішення Правління про утворення регіонального відділення  підлягає  затвердженню Загальними зборами Асоціації.

13. Діяльність регіонального відділення Асоціації може бути припинено за рішенням Зборів представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону та в інших випадках, передбачених законодавством.

ІV. Органи управління регіонального відділення
та порядок їх діяльності
.

15. Органами управління регіонального відділення є:

 

- Збори представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону;

 

- Рада регіонального відділення, до складу якої входять особи, обрані на Зборах представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону;

- виконавчий апарат, у разі його утворення;

 

16. Вищим органом управління регіонального відділення є Збори представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону (далі – Збори), які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на два роки.

 

17. Рішення про скликання чергових Зборів приймається Радою регіонального відділення, а позачергових – Головою регіонального відділення, на вимогу не менш як третини членів Ради або на вимогу не менш як третини членів Асоціації даного регіону.

 

18. Збори представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону вирішують питання, пов’язані з: перспективами соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць регіону, вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування та проведення консультацій з місцевими органами виконавчої влади з цих питань;

- виконанням статутних завдань Асоціації та планів діяльності регіонального відділення;

- узгодженням напрацьованих пропозицій, що надсилатимуться Асоціації, про вирішення питань з удосконалення законодавства, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування та впливає на ефективність регіонального та місцевого розвитку, а також про поліпшення діяльності Асоціації;

- внесенням пропозицій Правлінню Асоціації щодо затвердження на посаду Голови регіонального відділення відповідної кандидатури;


19. Збори регіонального відділення Асоціації вважаються правомочними, якщо на них присутні понад дві третини представників членів Асоціації та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону, згідно встановленої Радою регіонального відділення квоти на представництво. В усіх інших випадках квота на представництво встановлюється Правлінням ВАССР.

 

20. Рада регіонального відділення Асоціації є постійно діючим органом у період між засіданнями зборів, яка вирішує поточні питання діяльності Регіонального відділення, приймає рішення з організації виконання повноважень регіонального відділення, рішень Правління Асоціації та Зборів представників членів Асоціації та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону.

 

21. Засідання Ради регіонального відділення проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Рішення, прийняті на засіданні Ради, вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні дві третини членів Ради.

 

22. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів, голос Голови Ради є вирішальним.

 

23. Голова регіонального відділення Асоціації:

 

- керує діяльністю регіонального відділення та є Головою Ради;

- представляє регіональне відділення в місцевих органах виконавчої влади, представницьких органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності;

 

- бере участь в засіданнях Правління Асоціації, залучається Асоціацією для участі в роботі консультативно-дорадчих органів з питань місцевого самоврядування при Верховній Раді України і Кабінеті Міністрів України;

- вносить місцевим органам виконавчої влади, представницьким органам місцевого самоврядування пропозиції про проведення консультацій щодо проектів рішень та інших нормативно-правових актів з питань місцевого і регіонального розвитку та діяльності органів місцевого самоврядування;

- подає Асоціації аргументовані пропозиції щодо питань, вирішення яких належать до компетенції державних органів вищого рівня;

- забезпечує виконання статутних завдань Асоціації, а також рішень, прийнятих Зборами уповноважених представників районних відділень і представників відповідних місцевих рад ( членів Асоціації );

 

- веде Збори та засідання Ради регіонального відділення;

 

- вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Регіонального відділення;

- підзвітний і підконтрольний Правлінню Асоціації та її Виконавчій дирекції;

- відповідає за дотримання законодавства в діяльності Регіонального відділення.

 

V. Припинення діяльності регіонального відділення Асоціації.

24. Діяльність Регіонального відділення Асоціації може бути припинено за рішенням Зборів представників членів Асоціації відповідного регіону та представників колективних членів Асоціації (у випадку їх наявності) відповідного регіону та в інших випадках, передбачених законодавством.

25. Кошти та інше майно Регіонального відділення у разі реорганізації чи ліквідації не можуть перерозподілятися поміж його членами.

26. Майно і кошти Регіонального відділення Асоціації передаються в установленому порядку після проведення необхідних розрахунків правонаступнику або спрямовуються в дохід держави.

 

 

13:32

05.12.2013

Концепція розвитку сільських територій очима органів місцевого самоврядування

У травні Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за сприяння проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» провела низку круглих сто

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0