UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

КОНЦЕПЦІЯ створення жіночого крила Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

08:44

01.02.2014

Проект

КОНЦЕПЦІЯ

створення жіночого крила

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

 

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (далі – ВАССР) є добровільним неприбутковим об`єднанням сільських та селищних рад, асоційованих колективних членів будь-якої форми власності об’єднаних з метою виявлення, узагальнення, представництва й захисту прав та інтересів сільських /селищних територіальних громад та сприяння їх соціально-економічному, суспільно-політичному й культурному зростанню на засадах розвитку.

 

1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Концепція

Суспільно-економічні та соціально-політичні перетворення, що відбулися в Україні за останні роки, актуалізують проблеми встановлення ґендерної рівності. Так, за оцінками ряду всеукраїнських соціальних експертиз з’ясовано, що понад 60% українців усвідомлюють наявність в суспільстві ґендерної нерівності. Діючі механізми та інструментарії забезпечення ґендерної рівності в Україні залишаються недосконалими, що не дозволяє долати існуючі стереотипи щодо ролі жінок та чоловіків, повноцінно досягати цілей реалізації рівних прав та можливостей. Основними наслідками гендерної нерівності стає загострення політичних, соціально-економічних, культурних та інших проблем у суспільстві. Особливо гостро такі проблеми проявляються на регіональному та місцевому рівнях, що, у свою чергу, негативно впливає на стан розвитку сільських та селищних територій країни.

Так, за офіційними статистичними даними рівень заробітної плати жінок становить близько 73 % заробітної плати чоловіків; безробітних жінок значно більше ніж безробітних чоловіків. Як наслідок, – набагато нижчий рівень пенсій. Допомога з нагляду за дітьми, інвалідами та хворими на разі нижча прожиткового мінімуму. Жінка фактично працює на 4-6 годин більше ніж чоловік, а праця у домашньому господарстві не враховується як продуктивна. Становлячи більшу частину населення України, жінки більше представлені серед бідних та незахищених верств населення. 

Економічний дисбаланс позначається і на суспільно-політичній активності українок, рівень якої є досить низькою. Так, відповідно до гендерного розподілу результатів виборів до Верховної Ради України 2012 року, кількість жінок складає менше 10% (з 445 народних депутатів 402 чоловіки і лише 43 – жінки). Такий результат ставить Україну на 105 місце із 135 країн у світі за станом дотримання політичних прав жінок. Дещо краща ситуація щодо політичного представництва жінок на місцевому рівні. Так, серед більш ніж 240 тисяч депутатів місцевих рад всіх рівнів у 2006 році було обрано 43% жінок.

Проте, як на державному так і на місцевому рівнях, визнаючи порушення прав жінок, дуже рідко згадують особливості такої соціально-демографічної групи як сільські жінки, не дивлячись на те, що нині вони складають більшість сільських жителів. Незадовільний стан розвитку інфраструктури сільських територій, низький рівень механізації виробничих процесів, зайнятість важкою фізичною працею ведуть до перевантаження жінок. А зусилля, що докладаються сільськими жінками для здійснення домашньої праці, за правило, лишаються на рівні минулого та позаминулого століть. Крім того, сільські жінки мають гірший, порівняно з міськими, доступ до медичних, культурних та побутових послуг тощо.  

 

Тому, існує нагальна об’єктивна потреба в державі щодо об’єднання зусиль жінок-лідерок та жіночих організацій щодо вирішення проблем жінок – жительок сільських територій, в основу якого мають бути закладено принципи людського розвитку на засадах гендерної рівності.

 

Зважаючи на загострення суспільно-політичної ситуації, що останнім часом склалася в Україні та враховуючи роль й місце жінки в українському суспільстві, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад підтримує ініціативу жінок-лідерок щодо створення жіночого крила ВАССР.

Дана ініціатива ґрунтується на розумінні того, що сторонні люди не можуть надати повноважень жінкам – лише жінки можуть уповноважити себе робити вибір чи виступати від свого імені. Набуття повноваження для жінок та чоловіків означає здійснення контролю над своїм життям: побудова особистих планів, розвиток вмінь та навичок, виховання самовпевненості, вирішення проблем та виховання віри у власні сили. Це не є лише колективним, соціальним та політичним процесом, це також індивідуальний процес – і не лише процес, але й результат. Проте різноманітні заклади, включаючи міжнародні агенції співпраці, можуть надавати підтримку процесам розвитку самовпевненості, віри у власні сили та допомагати жінкам будувати власні плани.

 

Тому, пропонована Концепція й визначає основну мету та завдання об’єднання зусиль жінок-лідерок, жіночих організацій, які поділяють Статутні цілі ВАССР щодо підготовки та здійснення локальних стратегій, спрямованих на представництво, захист інтересів та розвиток сільських територій, виходячи з пріоритетів гендерної рівності та гендерної справедливості в умовах орієнтації України на європейський вибір.

 

У Концепції основні терміни та поняття вживаються у такому значенні:

гендерна рівність – теоретичні положення та практичне застосування гендерної рівності є центральними поняттями сталого розвитку громади. У гендерній рівності не йдеться про питання жінок. Мова йде про рівну участь чоловіків та жінок щодо покращення умов як власного життя, так і життя громади;

гендерна справедливість - справедливе відношення до жінок та чоловіків. Для забезпечення справедливості необхідним є доступ до засобів, що компенсують історичні та соціальні невигоди, притаманні певному соціальному середовищу. Справедливість веде до рівності;

гендерний аналіз - необхідний інструмент для розуміння локального контексту та підтримки гендерної рівності;

локальний розвиток – процес змін (систематичний та неперервний), що призводить до збільшення сумарних можливостей індивідуального розвитку кожного окремого жителя сільської громади;

сільські території – історично сформована у визначених межах системна сукупність, що поєднує в собі адміністративно-територіальну (сільські поселення, села, сільські ради) та територіально-функціональну, етнічну приналежність, характеризується певним укладом і яка відрізняється за визначеними ознаками (родинні, побутові, матеріальні, моральні (духовні), ідеологічні устої життя, характерні особливості психіки) такого укладу від міських, а також приміських (орієнтованих на місто, поєднаних укладом з містом) територій;

розвиток сільських територій – процес стабільного й збалансованого забезпечення розвитку сільської інфраструктури та сільськогосподарського виробництва на основі реалізації комплексу державного та місцевого рівня економічних, соціальних і екологічних заходів, спрямованих на збереження й збагачення людського потенціалу села – першооснови розвитку сільських територій.

 

2. Обґрунтування необхідності розв’язання проблеми

У ході підготовки лідерів сільських громад в рамках виконання Програми Ради Європи «Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування», проведення Академії лідерства та Зимової школи місцевого самоврядування 2013 року за підтримки Швейцарсько –української програми «Підтримка децентралізації в Україні», експертами ВАССР було з’ясовано, що жінкам-лідеркам бракує відповідного рівня фахової підготовки та практичних навичок організації перетворювальної діяльності у сільських/селищних громадах. Проте, бажання та розуміння необхідності здійснення такої роботи виявився  надзвичайно високим.

Основними причинами, що вимагають організації жіночого крила ВАССР, є необхідність формування комплексного підходу до розвитку сільських територій, враховуючи керівні принципи гендерної рівності, а саме:

- гендерна рівність має стати інтегральною частиною всіх програм, проектів та стратегій розвитку сільських територій;

- досягнення гендерної рівності вимагає визнання того, що кожна політика, програма чи проект рівною мірою стосується як чоловіків так і жінок; проте це не означає того, що жінки мають стати такими самими як чоловіки;

- надання жінкам більших повноважень є центральним питанням у досягненні гендерної рівності;

- забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у прийнятті економічних, соціальних та політичних рішень;

- гендерної рівності не можна досягти через партнерство між жінками та чоловіками;

- досягнення гендерної рівності вимагає спеціальних заходів для усунення гендерної нерівності.

 

3. Мета та завдання Концепції

Метою є сприяння формуванню та забезпечення необхідних організаційних, правових та фінансових умов для комплексного розвитку сільських територій України шляхом:

- активізації громадської позиції жінок, які проживають на сільських територіях та залучення їх до процесів розвитку;

- підтримки рівноправної участі жінок поряд з чоловіками у прийнятті рішень для забезпечення стабільного розвитку сільських територій;

- зменшення гендерної нерівності у доступі до ресурсів та результатів розвитку, а також у здійсненні контролю над ними.

 

Головними завданнями є:

- інформування жінок-лідерок сільських громад та жіночих організацій, щодо створення в Україні добровільної недержавної об'єднавчої платформи спрямованої на розбудову сільських територій та розвиток місцевих територіальних громад на засадах гендерної рівності;

- налаштування ефективної системи вертикальних та горизонтальних комунікацій щодо обґрунтування можливостей та застосування переваг гендерного підходу в розбудові сільських територій;

- організація системних консультацій та підвищення фахового рівня жінок - лідерок громади на засадах розвитку, з урахуванням керуючих принципів гендерної рівності;

- формування механізмів залучення жінок-лідерок до участі у процесах підготовки та практичної реалізації локальних стратегій розвитку сільських територій;

- формування середовища побудови партнерських взаємостосунків (громада-бізнес-влада) на основі гендерного підходу в умовах реформування та розвитку сільських територій України;

- участь в проведенні незалежної експертизи законодавчих та нормативно-правових актів держави та органів місцевого самоврядування з питань розвитку сільських територій з позицій гендерної рівності;

- підтримка міжнародних проектів та зв’язків з питань розвитку сільських територій на базі керуючих принципів гендерної рівності й гендерної справедливості та участь у реалізації міжнародних проектів та програм відповідного профілю.

 

4. Конкурентні переваги реалізації мети та завдань Концепції

Організація та наповнення, на пропонованих засадах, діяльності жіночого крила ВАССР дозволить перемістити фокус державної, регіональної та місцевої гендерної політики на комплексну підтримку розвитку сільських територій та сприятиме:

– поліпшенню якості життя й економічного благополуччя жителів сільських громад (понад 13 млн. осіб);

- створенню передумов для повноцінного розширеного відродження українського села, в умовах євроінтеграційних устремлінь України;

- розширенню умов розвитку сільських територій, сільських, селищних громад як рушійної сили розбудови суспільних відносин;

- розробці й впровадженню локальних стратегій розвитку на основі раціонального використання місцевих ресурсів;

- формуванню конкурентоспроможного багатогалузевого й багатоукладного сільського господарства, сільської економіки, за рахунок нарощування людського та соціального капіталів, розвитку партнерства держави, бізнесу, громад.

Така діяльність дозволить більш якісно реформувати систему управління сільським розвитком, підвищити ініціативність та відповідальність сільських територіальних громад, збільшити доходи сільського населення й доступність базових послуг, нормалізувати демографічну ситуацію. Це, щонайменше, відповідатиме інтересам та потребам сільського населення та суспільства в цілому.

 

5. Шляхи та засоби розв’язання проблем

Концепція створення жіночого крила ВАССР передбачає прийняття та реалізацію низки стратегічних завдань спрямованих на розвиток сільських територій, враховуючи необхідність розроблення локальних стратегій розвитку кожного села/селища в межах сільської території та здійснення заходів галузевих програм з урахуванням принципів гендерної рівності.

З метою комплексного врахування ресурсів та забезпечення поступального розвитку сільських територій, жіночому крилу ВАССР необхідно брати активну участь в процесах  розробки, впровадження, моніторингу та оцінюванні локальних стратегій розвитку відповідної території, прийнятих (затверджених) відповідними радами.

Головним критерієм діяльності жіночого крила ВАССР має стати рівень задоволення потреб членів громади, підвищення життєвого рівня населення («підвищення стандартів») з урахуванням принципів гендерної рівності та гендерної справедливості.

Концепцією передбачається розробка та внесення відповідних пропозицій щодо змін до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідних галузевих бюджетних програм, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання місцевого розвитку на засадах гендерної рівності.

 

6. Оцінка очікуваних результатів та визначення ефективності діяльності

З метою оцінки результатів та визначення ефективності жіночому крилу ВАССР необхідно розробити та затвердити у встановленому порядку систему моніторингу та оцінювання, що передбачатиме систематичний збір даних про конкретні показники для забезпечення керівництва та основних зацікавлених сторін поточної діяльності з розвитку на засадах гендерної рівності. Мета такого оцінювання – визначення відповідності та ступеня досягнення цілей, рівня ефективності чи результативності, впливу, сталості.

 

7. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Обсяги фінансових, матеріально-технічних ресурсів для цілей розвитку сільських територій на засадах гендерної рівності визначатимуться під час розроблення відповідних заходів.

Реалізація заходів має здійснюватися за принципом співфінансування за рахунок коштів громадян та сільських спільнот, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, державного бюджету, коштів програм міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел.

 

 

08:44

01.02.2014

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0